‘Hümeyir Əhmədov’ yarlıqlı göndərişlər

Distant təhsilin müasir vəziyyəti və onun inkişaf yolları

Hümeyir Əhmədov

Hümeyir Əhmədov

Müasir dövrdə Azərbaycanda və ümumilikdə dünyada təhsil sistemində ciddi problemlər mövcuddur və onların böyük bir hissəsi obyektiv xarakter daşıyır. Dünyanın bir çox ölkələrində bu problemləri həll etmək istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bir məsələ tam aydındır ki, bu obyektiv problemlərin kökü “informasiyanın istehlakı” problemidir. Bu səbəbdən təhsilin elmi nailiyyətlərdən geri qalma tendensiysı getdikcə güclənir. Müasir elm və texnologiyanın inkişafının bir-başa təhsildən asılı olduğunu nəzərə alsaq, təhsildəki problemlər bəşəriyyət qarşısında ciddi və qlobal xarakter daşıyan problemlərin əsas səbəbi kimi götürülə bilər. Hazırda ali təhsil almaq get-gedə insanların daha çox hissəsi üçün ümdə zərurətə çevrilir. Ardı »

Oxunma sayı: 11651

Qloballaşma, modernləşdirmə: yeni insan və təhsil problemləri

Hümeyir Əhmədov

Hümeyir Əhmədov

Humeyir Əhmədov, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, RDTA-nın akademiki. 

Acar sözlər: qloballaşma, modernləşdirmə, paradiqma, müqavimət, təhsil islahatı, innovasiya
Ключевые слова: глобализация, модернизация, парадигма, сопротивления, инновация
Keywords: globalization, modernization, paradigm, resistance, innovation.

Bəşəriyyət dəyişən iqtisadi, sosial-mədəni və siyasi dəyişikliklərin əhatəsindədir. Nəticədə Yer kürəsində yaşayan bütün xalqların, millətlərin və ölkələrin inteqrasiyası qloballaşmanı zəruri amillərdən birinə çevirmişdir.

“Qlobal” sözü latın dilində “globe” – kürə anlamını verir. Müasir siyasi etimologiyası “geniş əhatəli”, “planetar” və s. kimi yozulur. Məsələn, qlobal ekoloji problem, qlobal iqlim dəyişməsi, qlobal ərzaq çatışmamazlığı, qlobal təhlükəsizlik və s.

Ardı »

Oxunma sayı: 3987
Almaz Həsrət TV-də
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
Biologiya fənn saytı
Əməkdar müəllim
Ən yaxşı müəllim
Dərslik müəllifi
Çevir
Banner
Arı bal toplayır
Sayğac

free counters